ՔՆԱՐԻԴ ՇՈՒՆՉԻՆ ՏԱԿ

Այս գիշեր, անգամ մը եւս գերէ զիս

Սիրոյ քնարիդ յուզախառն հեշտանքով,

Տա՜ր զիս այս խենթ աշխարհէն հեռու՝

Մորփէոսի տաքուկ գիրկը խոհուն:

Այս գիշեր, զա´րկ քնարիդ թաց լարերուն,

Ու քնքշանք պարգեւէ հոգւոյս թաւ թելերուն,

Երբ արեւուն տաք շողերը սահին կրկին

Լուսամուտիս խոնաւ ծերպերէն ներս թրթռուն,

Ես սուզուած պիտի ըլլամ մէջն երազիս ակունքներուն,

Գտած պիտի ըլլամ երանութիւնս փխրուն:

Ա՜լ ի՛նչ յոյզ, ի՜նչ ձանձրոյթ կարող է տիրել,

Ահաբեկել իմ հոգիին ծերպերը տամուկ,

Ի‏՜նչ տխրութիւն կարող են պատճառել արդ

Աշխարհի դաւերը, ցաւերն անհուն եւ անագորոյն,

Երբ թովչանքը քու հմայքիդ, վճիտ երգին անդրայուշ՝

Պիտի պարգեւէ ինծի նոր կեանք ու նոր յո՜յս:

Այս գիշեր, գերէ´ զիս բոլոր ժամանակներէն աւելի,

Թրթռացող քնարիդ աներեւոյթ քնքշանքով,

Դարպասէ խոշտանգուած հոգիիս անդունդնե՜րը խոր,

Երթամ սուզուիլ մէջն մեր երազի ջերմ ակունքներուն,

Վարդաբոյր սիրոյդ զգլխանքին լիութեամբ:

2010

ԲԱԳԻՆ, ԽԸ. տարի, Ապրիլ-Յունիս 2010, Թիւ 2, էջ 27-28։