ԱԼԻՏԱ, ԻՄ ՎԵՐՋԻՆ ՍԷ՛Ր

Ես հիմա կը հետեւիմ քեզի, որովհետեւ երկար խարխա­փումներէ յոգնած ու սթափած, գտած կը կարծեմ ըլլալ թիրախս։

Գիշերային թափառումները հիմա կեղծ կը թուին ըլլալ ինծի. անիմաստ վատնում մը՝ դալուկ անհունին մէջ, ան­նպատակ ու անշահաւէտ. ի՞նչ պիտի իրագործած ըլլայիր, յիմար արարած. ո՜չ առաջինը, ո՜չ ալ վերջինը պիտի ըլլայիր. հպարտութիւնդ, միամտութիւնդ, մակե­րեսայնութիւնդ քեզ կը մղէին վերերը փնտռել կեանքի ու մարդկութեան խորհուրդը, հեռու՝ մարդոցմէն ու առօր­եայէն, բայց ահա ինկար գիշերուան տեղատուութեան մէջ, ունայն ու ճապաղ։

Բայց ո՞ւր էին մարդիկ, երբ կը գալարուէիր ցաւերուդ, տագնապներուդ ու հարցադրումներուդ բեռան տակ կքած։ Ինչո՞ւ կը ծիծաղէին դարանակալ ու ամէն առիթի կը դարպասէին քեզ։ Իսկ դուն, միամտօրէն, -ոչ անշուշտ միշտ-, կը հաւատայիր կեղծ եղերերգին, որ կը բեմադ­րէին քու դիմաց։ Ափսո՜ս ժամանակին։

Ես հիմա կը քալեմ քու ոտնահետքերովդ, կը հետեւիմ քեզի, լուսաստղի մը նման. գիտեմ հիմա, որ ճշմարտու­թեան արահետէն է, որ կը քալեմ, որովհետեւ գերագոյն ճշմարտութիւնը ծիծաղ մըն է մեզի նման ողջախոհնե­րուս համար։ Բա՜ց դռներդ, Ալիտա՜, ալիքներուդ մէջ տատանող նաւուն նման նուաճեմ տաք ջուրերուդ խո­րերը, իմ հրա՜շք Ալիտա։

Երէկ, մինչ կ᾿որոնէի քեզ ծառուղիներուն ընդմէջէն, կը հաւատայի, թէ միսթիք ոգի մը զիս կը մղէր քեզի, վեր դէպի ամպերը եւ անդին՝ դէպի ծովը։ Մանկական այդ խաղին մէջ երկար յապաղեցայ ու հասկցայ վերջապէս, որ խաբկանք մըն էր, դափնի մը՝ գեղեցիկ ու հրաշագեղ։ Բայց ես պէտք ունէի իրականին, անմիջականին, ո՜չ անկարելիին։ Ես հաւատացի քեզի, Ալիտա, իմ կապոյտ սէր, որովհետեւ դուն զօրեղ ես ինչպէս Կղէոպատրան, ու կրքոտ՝ ինչպէս Շամիրամը Ասորեստանի։ Դուն հա­մադրումն էիր իմ երազանքին, հոս, երկրի վրայ։ Դուն անժամանակ երգն էիր, որ կը ձուլէ իր մէջ ամէն պատ­րանք, կիրք ու անձկութիւն։ Դուն հովերուն շշունջն էիր, որ ականջիս կը փսփսար ապրելու իմաստը։

Եկուր, Ալիտա, ո՜վ հրաշք կին, անցնինք անհրապոյր այս ճամբաներէն ձանձրոյթի եւ անմխիթար, երթանք պա­հին համար, որ մեզ միացուց, հեռու խաբկանքէն ու մեղքէն, ճեղքենք հորիզոնը, որ կը դարպասէ մեզ ցունամիի մը նման։ Եթէ յաջողինք ճեղքել զայն, լա՜ւ, այլապէս կը սուզուինք անոր խորերը, գէթ միասին, խօլական ու ամբողջական։

2013

ԿԱՄԱՐ Պարբերաթերթ, Թիւ 19-2013, էջ 28։