ՍԿԻԶԲԸ ԱՒԱՐՏԻՆ

Խոնարհ հերոսներուն

Կը մեկնին հապճեպով, կը մեկնին փութով, ինչ-որ վախի արդիւնք կամ խուճապի մը հետեւանք: Անոնք լաւերն են, երիտասարդները՝ մատղաշ, պտուղին նման՝ ան­հաս. իրենց հետ կը մեկնին բարութիւնը, ազնուու­թիւնը եւ դարու ոգին, որովհետեւ, պարտամուրհակ մը կը ձգեն իրենց ետին. իրենց ցաւին ու տագնապին, իրենց դարու խեղճութեան ու ծաղրին ծանր բեռան գինը, զոր իրենցն էր, ճիտին պարտքը՝ զոր չկրցան վճարել ու թո­ղուցին մնացողներուն, որ հատուցեն. իրենց ողջու­թեան մերժեցինք ձեռք երկարել, որ դուրս գային իրենց անելէն ու ողջակիզումէն. մերժեցինք դուրս բերել զիրենք իրենց տիղմէն ու փոսէն, վախով, որ գուցէ մե´նք այդ փոսին մէջ տապլտկինք: Անոնք գացին լո՜ւռ, առանց աղմուկի, լաւագոյնները՝ անճանաչելի, համեստները իրենց տե­սա­կին. գացին գիշերուան աղջամուղջին մէջ երգելու իրենց սերունդի սոնաթան, արձագանգով մը համատա­րած, անհունին մէջ արձակուած ճիչով մը եղերական: Անոնք վճարեցին լռութեան գինը, անձնազոհութեան եւ բարութեան գինը, խոնարհ հերոսներ՝ որոնք շքանշան­ներու եւ պատիւներու չարժանացան, եկան ու գացին առանց փող ու թմբուկի, անյիշաչար այս ժամանակի տխուր երգը երգելու, կայծ տալու մոխրացող կրակին, որ քիչերու սիրտերը միայն ճենճերեց:

Բացէ´ք մամուլի տժգոյն էջերը փոշոտած գրադա­րա­նին ու թերթատեցէք թերթ առ թերթ. ամէն օր մէկը՝ հազարներու փաղանգին, ամէն օր նոր ճարճատուն փայտ մը կեանքի հնոցին ու կրակարանին, վառ պահող յիշատակը՝ սերունդին, որ արտորաց, զոհուեցաւ, նուի­րա­բերեց վասն հաւատի, վասն հայրենեաց, վասն իր ժողովուրդին, վասն այս ապերախտ մարդկութեան, որ կը գոյատեւէ մշտանորոգ արեան բոյրով ու մարդկային անվերջ ընծայումով, բայց չի´ յագենար, այլեւ կը յղփա­նայ ամէն օր աւելի, պղծութեամբ, ի տես իր յաղթա­նակ­ներուն: Հիմա, փակեցէք էջերը մամուլին եւ նայեցէք դուրս լուսամուտէն՝ փողոցն ի վար թշուառ ամբոխին, որ խլեակի մը նման, զոհած պատիւ, ամօթ ու արժանա­պատուութիւն՝ կ᾿աղերսէ ողորմութիւն, օգնութի՜ւն՝ զինք կեղեքօղ դահիճներէն: Անոնց արեան գինով յղփա­ցած այդ ջոջերը, իրենց լումաները թափած մայթեզրի փերե­զակներուն, կը կեղեքեն՝ իրենց փառքն ու հարստու­թիւնը թիզելով. ո՜վ մարդկային արդարութիւն, թքեր եմ ձեր տեսակին ու փրկութեան կոչին, որ պոռոտախօսու­թեամբ կը ցրէք աստ ու անդ, մարդոց երեսին օրնիբուն, բայց հակառակին կը ճգնիք:

Բայց ո՞վ ու ե՞րբ պիտի պահանջէ հաշիւ ձեր կեղե­քումին, կեղծիքին ու թալանին համար, ո՜վ պիտի կանգ­նեցնէ ձեզ՝ դատաստանի եւ հաշուետուութեան, երբ լա­ւա­գոյնները կը մեկնին ու հազարներ կ᾿երթան իրենց գիշերային նինջին՝ անօթի ու ծարաւ, վաղուան տագ­նապը կլանած իրենց ողջ էութիւնն ու հոգին: Ե՞րբ պիտի հնչեն կոչնակները ու հրաւիրեն ձեզ վերջին դատաս­տանին, ձեզ՝ մերօրեայ մարգարէներն ու այրերը վերա­բնակ. ձեր վճիռները դարձած են ամբոխին ճակատին գամուած մեխը, պարանոցներուն անցուած վերջին չուանը, անոնց ճակատագրին ուղեցոյցը: Այո՜, դուք ամէն տեղ էք, բոլոր ժամանակներուն մէջ, հոն ուր ողբ ու ատելութիւն, հոն ուր դառնութիւն, անէծք եւ թշուա­ռութիւն կան, հոն էք ձեր տխրահռչակ տոմարներով ու հրովարտակներով, ձեր վճիռները կարդալու՝ անճար ու խեղճ ամբոխներուն: Ո՜վ չի գիտեր ձեզ. դուք հրէ´շն էք ու ճիւաղը, նորովի անուններով, տարբեր դիմաքան­դակ­­ներով, բայց երբեմնի նոյն ծաղր ու քմայքով, նոյն ատելութեամբ լեցուած դէպի մարդկութիւնն ու գեղեցի­կը, փառքի եւ աթոռամոլութեան նոյն մոլուցքով, գիտէք ընկճել ու տիրել, խաբել ու դարպասել, գիտէք շոյել բայց դաւել, ժպտիլ բայց հեգնել, ձեւացնել բայց հարուածել ու տապալել, կոխկռտել ու նզովել, այո՜ հանճար էք ցաւին ու ողբին երես դարձնող, փառամոլութեան անյագուրդ արքաները այս մարդկութեան:

Կը մեկնին լաւերը, կը մեկնին փութով, կարծէք իմաստութեան ու հասունութեան դափնեպսակը հա­գած, անհատոյց իրենց պարտամուրհակը մեզի կտակ ձգած: Բայց մենք տարբեր չենք անոնցմէ, ծանր այդ բե­րան տակ կքած էինք ու ենք նաեւ մենք, չենք գիտեր այդ անելէն դուրս գալու հնարքը, միջոցը, բացի խոնար­հումէ ու համակերպումէ եւ օրուան աւարտին՝ բաժակ մը ցմրուր խմած լեղի արտասուքէն, որ մեր կոկորդն ի վար հոսող արեան գետեր են ու ցաւի ովկիանոսներ: Կը մեկ­նին լաւերը, կը մնան հազարներ՝ նոյն ցաւին ու վիշ­տին համակերպ:

Իսկ մենք կը խմենք դառնութեան այս բաժակէն, տիւ եւ գիշեր: Կը խմենք, մոռնալով որ մենք մա՜րդ ենք վերջապէս եւ ո´չ մարդկային խլեակներ: Կը խմենք այդ բաժակէն, որ մոռնանք որ մարդ էի՜նք եւ ոչ՝ խլեակներ։

Ո՞վ պիտի հնչէ կոչնակը այս գազազած մարդկու­թեան զգաստութեան:

Ե՞րբ է սկիզբը աւարտին:

2016

ԿԱՄԱՐ, Թիւ 25-2016, էջ 19-20: