ՅՈՒՍԱ՞Լ ԴԵՌ...

Եւ ինչո՞ւ ո´չ.

Ինքնախաբութիւն է ա´յն ատեն միայն,

Երբ չկայ հաւատքը վաղուան.

Հոն, ուր հոգիները կը խարխափեն,

Յոյսը համազօր է մահուան:

Բայց երբ գոյ է գիտակցութիւնը՝

Յաղթանակի, պայծառ վաղուան,

Յոյսը վկան է ու հաւաստիքը՝

Առո´ղջ բանականութեան...:

Բայց յուսալ... ո´չ որպէս նպատակ,

Այլեւ միջոց՝ գոյատեւման:

Նպատակի ճամբուն վրայ, յոյսը

Վկան է անոր տեսիլքին վեհութեան:

Կ’անցնին օրերը, կը դառնան պատմութիւն.

Գիտակցուած կեցութիւնը կը մնայ

Գլխաւոր գրաւակա´նը յաղթութեան...:

1983