ԿԻ´Ն

Անցեալի փառքս կու տամ ամբողջութեամբ քեզի,

Անորոշ ապագան չեմ իսկ ցանկար թշնամիիս,

Բայց վայելքն այսօրուան տուր միայն ինծի,

Եկուր կտակեմ ողջ էութիւնս միայն քեզի:

1986