ԱՐՇԱԼՈՅՍԸ ԱՓԻ ՄԷՋ

Պատմութեան ձմեռները երկա՜ր են,

գարնան, կենաց յոյսը՝ սակաւ.

Բայց եւ այնպէս, ուղին անփոփոխ է,

ինչպէս գետին ընթացքը յստակ:

Հեշտ չէ՜ տոկալ ու հաւատա´լ վաղուան,

հասկնալ երեւոյթները ժամանակի,

Բայց եւ այնպէս, քիչերը կը հերոսանան

գիտակցութեան բարձունքը նուաճած:

Անկիւնադարձերը հազուադէպ են

պատմութեան անշեղ ընթացքին մէջ.

Այդ անկինադարձը կ’ապրինք մենք այսօր,

թէեւ դժուարին պահու մը մէջ:

Ժամն է տեսիլքին համազօր աշխատելու,

համազգային զօրաշարժ յայտարարելու,

Ուր ամէն ոք դեր մը ունի վերապահուած,

հաւաքական ճիգը մարմնաւորած:

Միա´յն այն ատեն փոքրերը կը բարձրանան

իրենց տեսիլքին, պայքարին մեծութեամբ,

Միայն անո´նք կը մնան յաղթական՝

պատմութեան դաժան դատաստանին դիմաց...:

1983